Drukuj

Szczegółowe uprawnienia czytelników do wypożyczania zbiorów i korzystania z innych usług BUG

  Kategoria czytelnika Maksymalna liczba wypożyczonych egzemplarzy Okres wypożyczenia regularnego / krótkoterminowego **** Liczba i okres prolongaty (wyłącznie wypożyczenia regularne) Dostęp do zasobów elektronicznych Zamawianie publikacji z innych bibliotek przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną Okres udostępnienia Pokoju Pracy Indywidualnej
1.  Pracownicy UG (pracownicy naukowi
i dydaktyczni UG, pracownicy BUG, pracownicy administracyjni UG, emerytowani profesorowie UG*)
30, w tym 10 krótkoterminowo**** 180 dni/ 5 dni 1x3 miesiące z komputerów w sieci UG i spoza sieci UG  TAK 1 miesiąc (tylko pracownicy naukowi
i dydaktyczni)
2.  Doktoranci UG oraz studenci UG z podwyższonym limitem wypożyczeń (studenci z indywidualnym tokiem studiów, studenci studiujący na dwóch kierunkach, studenci ostatniego roku studiów)** 20, w tym 5 krótkoterminowo**** 60 dni/3 dni
NW***(120 dni/5 dni)
2x1 miesiąc z komputerów w sieci UG i spoza sieci UG TAK
2 tygodnie 
3.  Pozostali studenci UG** 15, w tym 5 krótkoterminowo**** 30 dni/3 dni
NW*** (120 dni/5 dni)
2x1 miesiąc z komputerów w sieci UG i spoza sieci UG TAK 2 tygodnie 
4.  Uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego 5 (bez wypożyczeń krótkoterminowych****) 30 dni/ nie dotyczy 1x1 miesiąc wyłącznie z komputerów w sieci UG NIE Nie dotyczy 
5.  Inni (doktoranci spoza UG z poręczeniem promotora UG, emerytowani pracownicy UG, doktorzy stypendyści, pozostali czytelnicy) 5 (bez wypożyczeń krótkoterminowych****) 30 dni/ nie dotyczy 1x1 miesiąc wyłącznie z komputerów w sieci UG NIE (doktoranci spoza UG z poręczeniem promotora UG TAK) Nie dotyczy 

* wyłącznie po uzyskaniu statusu emerytowanego profesora UG na podstawie decyzji Rektora UG
** studenci skandynawistyki dodatkowo 8 egzemplarzy ze zbiorów Biblioteki Neofilologicznej
*** doktoranci i studenci UG z orzeczoną niepełnosprawnością
**** księgozbiór z czytelń