Zarządzenie nr 7/R/07

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 1 lutego 2007 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REGULAMIN RADY BIBLIOTECZNEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Na podstawie: art. 88 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się Regulamin Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego, o następującej treści:

§ 1

W Uniwersytecie Gdańskim działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora UG.

§ 2

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1) Dyrektor Biblioteki UG,
2) przedstawiciele Biblioteki UG, wybrani spośród bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nie niższym niż bibliotekarz, posiadających co najmniej cztery lata stażu pracy w Bibliotece UG, w liczbie nie mniejszej niż 30% składu Rady.
3) przedstawiciele wydziałów, delegowani przez rady wydziałów spośród pracowników wydziałów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, oraz przedstawiciele jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych Uniwersytetu, delegowani przez Rektora,
4) jeden przedstawiciel samorządu studentów,
5) jeden przedstawiciel samorządu doktorantów.

§ 3

1. W posiedzeniu Rady Bibliotecznej uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, których statutowa jednostka działa w Bibliotece, po jednym z każdego związku.
2. W posiedzeniach Rady Bibliotecznej mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

§ 4

1. Na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji, Rada Biblioteczna wybiera spośród swoich członków:
- przewodniczącego Rady,
- sekretarza Rady.
2. Kadencja Rady Bibliotecznej odpowiada kadencji władz Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Obsługę techniczną Rady Bibliotecznej zapewnia Dyrektor Biblioteki UG. Sekretarz Rady Bibliotecznej prowadzi dokumentację związaną z działaniem Rady i obsługuje posiedzenia Rady.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Bibliotecznej odbywają się na wniosek Rektora UG, Przewodniczącego Rady lub Dyrektora Biblioteki UG.
2. Posiedzenia Rady Bibliotecznej zwołuje jej Przewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Bibliotecznej kieruje pracami Rady i przedkłada Rektorowi UG opinie i wnioski.

§ 6

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
1) przedstawianie Rektorowi kandydatów na dyrektora Biblioteki UG,
2) opiniowanie kandydatów na zastępców dyrektora Biblioteki UG i kierowników filii,
3) opiniowanie regulaminów dotyczących funkcjonowania Biblioteki UG,
4) opiniowanie wniosku o powołanie filii Biblioteki UG,
5) opiniowanie na wniosek Rektora UG i Dyrektora Biblioteki UG wszystkich spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności:
a) kierunków rozwoju Biblioteki UG,
b) współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego z Biblioteką UG,
c) zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów.
6) opiniowanie planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu w zakresie działu: Biblioteka, a także sprawozdań z działalności Biblioteki.

§ 7

Posiedzenia Rady Bibliotecznej są jawne. Rada Biblioteczna może ograniczyć bądź wykluczyć jawność posiedzenia lub jego części.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia

Traci moc obowiązującą Regulamin Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego oparty na Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 1991 roku.

Regulamin - W przygotowaniu