Zarządzenie nr 3
Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w Bibliotece Głównej UG

Na podstawie § 51 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się zarządzenie następującej treści:

Na terenie Biblioteki obowiązuje przestrzeganie zasad porządku publicznego, współżycia społecznego i kultury osobistej, ogólnie przyjętych w miejscach publicznych - w szczególności zachowania ciszy, nieprzeszkadzania pozostałym użytkownikom obiektu oraz korzystania zeń w sposób zgodny z przeznaczeniem. Bibliotekarze i pracownicy ochrony mają prawo zwracać uwagę, a w uzasadnionych wypadkach - odmawiać prawa przebywania na terenie Biblioteki Użytkownikom naruszającym przepisy niniejszego Zarządzenia, Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki UG lub innych przepisów prawa, jak również nakazać opuszczenie obiektu Biblioteki UG. 

 1. Użytkowników obowiązuje:
  1. Pozostawienie w szatni lub szafkach okryć wierzchnich, a także teczek, plecaków i toreb, których wymiary są większe niż 20x30x7cm. Czytelnicy korzystający z czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych są zobowiązani do pozostawienia w szatni wszelkich toreb i teczek bez względu na wymiary.
  2. Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa, w tym Zarządzenia nr 40 Dyrektora BUG, dotyczącego użytkowania szafek, szczególnie zaś opróżniania szafek użytkowników w danym dniu przed zamknięciem Biblioteki, jak również wcześniejsze zaopatrzenie się w monetę 2-złotową bądź odpowiedni żeton.
  3. Zachowanie ciszy na terenie Biblioteki.
  4. Nieprzeszkadzanie innym użytkownikom obiektu oraz korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
  5. Wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych na terenie całej Biblioteki, z wyłączeniem holu na parterze.
  6. Znajomość bieżących informacji, podawanych do wiadomości Użytkowników, dotyczących zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
  7. Uważne obchodzenie się ze zbiorami i sprzętem Biblioteki, w tym także - zachowanie odpowiedniej czystości rąk i ubrania.
  8. Przedstawienie do wglądu wynoszonych książek oraz zawartości toreb na żądanie pracownika ochrony.
  9. Podporządkowanie się zaleceniom i prośbom pracowników Biblioteki i ochrony oraz odnoszenie się do nich z należnym szacunkiem.
  10. Powyższe przepisy dotyczą także uczestników zajęć dydaktycznych, szkoleń, warsztatów i in. zajęć prowadzonych w BG UG.
 2. Zakazy:

  1. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, jak również zachowanie utrudniające/uniemożliwiające wypełnianie przez Bibliotekę zadań narzuconych jej przez ustawę o Bibliotekach, m.in. - lecz nie wyłącznie - prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych, spożywanie posiłków oraz korzystanie z telefonów komórkowych, przestawianie i ukrywanie książek oraz czasopism przed innymi Użytkownikami, a także wykonywanie czynności, do których podejmowania budynek Biblioteki nie jest przeznaczony.
  2. Zabronione jest przebywanie w budynku biblioteki przez jakiekolwiek osoby niekorzystające ze zbiorów bibliotecznych.
  3. Zabronione jest wykorzystywanie powierzchni bibliotecznych do działalności uniemożliwiających wykonanie swojej misji przez Bibliotekę.
  4. Zabronione jest jakiekolwiek działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych.
  5. Zabronione jest wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych gmachu (także jego wnętrz), poza zdjęciami pamiątkowymi do użytku prywatnego, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Dyrektora BUG.
  6. Zabronione jest wnoszenie posiłków i napojów (poza wodą niegazowaną).
  7. Zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających.
  8. Zabronione jest wchodzenie do Biblioteki osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub nieprzestrzegających zasad higieny osobistej.
  9. Zabronione jest przestawianie stołów, foteli i krzeseł.
  10. Zabronione jest opieranie nóg na meblach i balustradach oraz blokowanie przejść, np. na schodach, między regałami.
  11. Zabronione jest pozostawianie bez opieki mienia osobistego Użytkownika (biblioteka nie bierze za nie odpowiedzialności).
  12. Zabronione jest utrudnianie korzystania z Biblioteki innym Użytkownikom poprzez podejmowanie czynności niezgodnych z przeznaczeniem tego miejsca lub inne zachowanie uciążliwe dla otoczenia, w szczególności głośne, zaczepne lub zachowanie przejawiające osobiste poglądy, przekonania lub wyznanie.
  13. Osoby naruszające zakazy wskazane w niniejszym Regulaminie zostaną wyproszone z biblioteki przez uniwersyteckie służby ochrony (Straż Uniwersytecką).
  14. Odmowa opuszczenia terenu UG, w szczególności Biblioteki, przez osobę do tego wezwaną, jest traktowana jako naruszenie miru i uprawnia w danej sytuacji Bibliotekę do wezwania Policji oraz złożenia wniosku o ściganie karne. Takie uprawnienia przysługują osobie upoważnionej przez Rektora w sytuacji zakłócenia porządku publicznego lub popełnienia innego przestępstwa albo wykroczenia przez osobę korzystającą z budynku Biblioteki lub innych pomieszczeń bibliotecznych.

 3. Biblioteka zapewnia:

  1. Swobodę w dostępie do zbiorów i w organizowaniu warsztatu pracy zgodnie z potrzebami Użytkowników.
  2. Uprzejmą i fachową obsługę pracowników, w tym dyżury informacyjne bibliotekarzy, a w uzgodnionych terminach - przysposobienie biblioteczne, szkolenia i zwiedzanie budynku Biblioteki.
  3. Różnorodną ofertę usług w zakresie elektronicznej informacji naukowej.
  4. Rezerwację sal, pokoi pracy indywidualnej i pokoi pracy zespołowej zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.
  5. Obecność służby porządkowej i pracowników ochrony na terenie Biblioteki.

 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor
Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
Grażyna Jaśkowiak