Uchwała nr 3/07
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 stycznia 2007 roku

Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 165, poz. 1365 z późn. zm.), Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 2 Statutu UG z dnia 8 czerwca 2006 roku wprowadza się Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego,
o następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego jest jednostką ogólnouniwersytecką, pełni funkcje biblioteki naukowej, prowadzi działalność usługową, naukową i dydaktyczną.
 2. Bibliotekę UG tworzą Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne, stanowiąc jednolity system biblioteczno-informacyjny.
 3. Biblioteka UG używa tłumaczenia swojej nazwy na język angielski w brzmieniu
  The Library of the University of Gdansk.

Rozdział II
Zadania Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

§ 2

Do zadań Biblioteki UG należy:

 1. udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy,
 2. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z kierunkami badań
  oraz potrzebami dydaktycznymi Uniwersytetu, w porozumieniu z bibliotekami specjalistycznymi, odpowiedzialnymi za uzupełnianie swoich księgozbiorów,
 3. opracowywanie, magazynowanie i konserwacja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i normami,
 4. organizacja udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do prac naukowych, nauczania
  i popularyzacji wiedzy,
 5. współudział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów UG,
 6. prowadzenie szkoleń oraz praktyk zawodowych dla pracowników i studentów,
  ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i studentów UG,
 7. prowadzenie prac badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
  oraz prac bibliograficznych,
 8. współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z bazą NUKAT (Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym),
 9. unowocześnianie sposobu obsługi czytelników oraz metod pracy bibliotekarskiej
  z wykorzystaniem światowych osiągnięć w tej dziedzinie,
 10. prowadzenie działalności administracyjnej związanej z funkcjonowaniem Biblioteki UG.

Rozdział III
Zarządzanie Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego

§ 4

 1. Dyrektor Biblioteki UG, zwany dalej dyrektorem kieruje Biblioteką UG przy pomocy dwóch zastępców
  oraz koordynuje funkcjonowanie całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
 2. Podział zadań dla zastępców dyrektora i ich kompetencje w nadzorowaniu podporządkowanych im jednostek organizacyjnych Biblioteki UG określa dyrektor.

§ 5

 1. Tryb zatrudnienia dyrektora i zastępców dyrektora określa Statut UG.
 2. Kierowników bibliotek specjalistycznych, oddziałów, sekcji i pracowni Biblioteki UG zatrudnia Rektor
  na wniosek dyrektora, na okres kadencji.

§ 6

Odwołanie ze stanowisk zastępców dyrektora może nastąpić na wniosek dyrektora lub z inicjatywy Rektora,
po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

§ 7

 1. Dyrektor: planuje, organizuje, kontroluje pracę Biblioteki UG oraz przygotowuje sprawozdania
  z jej działalności i przedstawia je Senatowi UG,
 2. opracowuje plany finansowe Biblioteki UG i odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi Bibliotece UG środkami i majątkiem,
 3. kieruje realizacją zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych Biblioteki UG stosownie
  do przepisów prawnych oraz poleceń Rektora,
 4. jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Bibliotece UG i odpowiada
  za realizowaną w niej politykę kadrową,
 5. zatwierdza szczegółowy zakres obowiązków i podział czynności dla pracowników Biblioteki UG,
 6. organizuje i odpowiada za rozwój i doskonalenie kadry bibliotecznej, koordynuje działalność
  i rozwój bibliotek specjalistycznych,
 7. zwołuje okresowe zebrania kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki,
 8. reprezentuje Bibliotekę UG w ciałach kolegialnych Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 8

W czasie nieobecności dyrektora jego funkcje wykonuje wyznaczony przez niego zastępca, który odpowiada
za całokształt działalności Biblioteki UG na okres zastępstwa.

§ 9

 1. W UG działa Rada Biblioteczna jako organ doradczy i opiniodawczy Rektora.
 2. Kompetencje Rady Bibliotecznej, jej skład oraz tryb powoływania jej członków określa Statut UG,
  a szczegółowy tryb działania określa Regulamin Rady, zatwierdzany przez Rektora.

Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

§ 10

 1. Jednostkami organizacyjnymi Biblioteki UG są Biblioteka Główna, biblioteki specjalistyczne, oddziały, sekcje, pracownie specjalistyczne, którymi kierują kierownicy.
 2. Jednostki organizacyjne Biblioteki UG są zobowiązane do współpracy w spełnianiu zadań nałożonych
  na Bibliotekę Uniwersytecką.
 3. Jednostki organizacyjne Biblioteki UG tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek dyrektora, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
 4. Aktualną strukturę organizacyjną Biblioteki UG zawiera dokument pt.: Wykaz jednostek organizacyjnych Biblioteki UG *.

§ 11

 1. Kierownicy bibliotek specjalistycznych, oddziałów, sekcji i pracowni specjalistycznych podlegają bezpośrednio właściwemu zastępcy dyrektora.
 2. Zakresy czynności kierowników bibliotek specjalistycznych, oddziałów, sekcji i pracowni specjalistycznych ustala właściwy zastępca dyrektora.
 3. Kierownik biblioteki specjalistycznej, oddziału, sekcji i pracowni specjalistycznej działa
  w oparciu o zakres czynności i kompetencje określane przez zastępcę dyrektora, a zatwierdzane
  przez dyrektora, w szczególności:
 1. jest odpowiedzialny za funkcjonowanie jednostki,
 2. współuczestniczy w podejmowaniu decyzji personalnych w jednostce,
 3. jest zobowiązany do podnoszenia kwalifikacji podległych pracowników,
 4. współdziała z kierownikami innych bibliotek specjalistycznych i kierownikami oddziałów merytorycznych.

§ 12

 1. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki UG i inne ważne dokumenty wewnętrzne wprowadza zarządzeniem Rektor na wniosek dyrektora po uzyskaniu opinii Rady Bibliotecznej z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. Cenniki usług bibliotecznych wprowadza zarządzeniem Rektor na wniosek dyrektora.

Rozdział V
Pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

§ 13

 1. Pracownikami systemu biblioteczno-informacyjnego UG są bibliotekarze dyplomowani, pracownicy biblioteczni, informatycy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy introligatorni, pracownicy pracowni konserwatorskiej, pracownicy administracji i obsługi.
 2. Pracowników Biblioteki zatrudnia Rektor na wniosek dyrektora.

§ 14

 1. Pracownicy Biblioteki UG zobowiązani są do:
  1. realizowania zadań usługowych, organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych bibliotek,
  2. należytego wypełniania zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem,
  3. kształcenia się i doskonalenia zawodowego,
  4. dbałości o całość i bezpieczeństwo mienia bibliotecznego,
  5. przestrzegania regulaminów wewnętrznych.
 2. Uprawnienia pracowników sieci biblioteczno - informacyjnej UG regulują przepisy ustawy
  "Prawo o szkolnictwie wyższym", ustawy o bibliotekach, kodeksu pracy oraz stosowne akty prawne.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 15

 1. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora UG nr 23/R/88 z dnia 30 września 1988 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Głównej UG.
 3. Regulamin uchwalony przez Radę Biblioteczną w dniu 9 stycznia 2007 roku.i zatwierdzony przez Senat UG w dniu 25 stycznia 2007 roku wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.

* Wykaz jednostek organizacyjnych Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

1. Biblioteka Główna UG:

- Dyrektor
- Zastępca dyrektora
- Sekretariat
- Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
- Oddział Informacji i Promocji
- Oddział Bibliografii i Bibliometrii
- Oddział Opracowania Zbiorów
- Oddział Zbiorów Specjalnych
- Oddział Digitalizacji Zbiorów
- Oddział Udostępniania
- Oddział Informatyzacji
- Samodzielna Sekcja ds. Zasobów Bibliotecznych
- Introligatornia

2. Biblioteki Specjalistyczne:

- Biblioteka Ekonomiczna
- Biblioteka Historii Kultury
- Biblioteka Humanistyczna
- Biblioteka Matematyczno-Fizyczna
- Biblioteka Neofilologiczna
- Biblioteka Prawna
- Czytelnia Oceanograficzna