Zasady korzystania z Pokoi Pracy Indywidualnej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego dysponuje pokojami pracy indywidualnej (PPI), z których można korzystać według poniższych zasad:

 1. Z PPI mogą korzystać pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci ostatniego roku studiów (licencjat i studia magisterskie) NIE POSIADAJĄCY ZALEGŁOŚCI w BUG. Pracownikom naukowym UG przydziela się PPI na okres do jednego semestru (4 m-ce), doktorantom, studentom V roku i III roku studiów licencjackich - na miesiąc. W przypadku braku rezerwacji umowę o przydział PPI można przedłużyć. Nieterminowe zwrócenie karty dostępu uniemożliwia prolongatę wynajęcia PPI.

 2. W PPI można pracować w godzinach otwarcia Biblioteki:
  od poniedziałku do piątku 8.00 - 20.00, soboty 8.00 - 16.00, niedziele 10.00 -15.00.

 3. W PPI można korzystać ze wszystkich dzieł należących do Biblioteki UG (za wyjątkiem dokumentów z Oddziału Zbiorów Specjalnych) oraz z materiałów własnych. Materiały biblioteczne mające status "Nie wypożycza się",  należy oddać tego samego dnia przed zamknięciem Biblioteki.

 4. PPI wyposażone są w stół, 2 krzesła i 2 regały. W PPI Użytkownik może korzystać z własnego komputera. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju.

 5. PPI są całodobowo monitorowane. Do wchodzenia do PPI upoważnieni są:
  - pracownicy Straży Uniwersyteckiej
  - administrator obiektu BG UG
  - kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów BG UG
  - dyrektor BUG i jego zastępcy.

 6. PPI należy rezerwować w Wypożyczalni, gdzie także odbiera się kartę dostępu. Jeżeli użytkownik nie korzysta z pokoju, ma obowiązek odwołać rezerwację.

 7. Klucz do PPI znajduje się w dyspozytorni, a karta dostępu przez cały czas korzystania zostaje u Użytkownika. W przypadku zagubienia karty dostępu należy uiścić opłatę za duplikat.

 8. W PPI obowiązują ustalenia zawarte w "Zarządzeniu nr 42" z 2011 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w Bibliotece Głównej UG.

 9. Zabrania się odstępowania PPI innym osobom.

 10. Po zakończeniu użytkowania PPI osoba korzystająca zobowiązana jest zostawić pomieszczenie w takim stanie, w jakim go przejęła, oraz oddać w Wypożyczalni kartę dostępu.

 11. Kartę dostępu do PPI nalezy zwrócić w określonym w momencie rezerwacji terminie. Przetrzymanie kart ponad termin skutkuje naliczaniem opłaty określonej w "Cenniku usług świadczonych w Bibliotece Uniwersytety Gdańskiego".

 12. Niezastosowanie się do powyższych przepisów pociągnie za sobą sankcję w postaci zakazu korzystania z PPI.

Ważne telefony:

Straż uniwersytecka: 58 523 32 41

Administracja: 58 523 32 15

Sekretariat: 58 523 32 10

Wypożyczalnia: 58 523 32 02