Biblioteka UG przypomina o dostępie do bazy chemicznej Reaxys (Elsevier). Baza ta zawiera komplet danych z wcześniejszych baz Beilstein (struktury i reakcje, własności fizykochemiczne i ekofarmakologiczne oraz bibliografię dla związków organicznych), Gmelin (związki nieorganiczne i metaloorganiczne) oraz dodatkowo dane patentowe ze wszystkich anglojęzycznych biur patentowych oraz głównych azjatyckich biur patentowych. Baza indeksuje ponad 16 tys. czasopism z chemii i nauk pokrewnych. 

Biblioteka jako członek konsorcjum Reaxys subskrybuje w 2018 r. dodatkowy moduł - Reaxys Medicinal Chemistry (RMC). Jest to największa na świecie baza dla bioaktywności substancji chemicznych, zawierająca obecnie ponad 33,5 mln danych o bioaktywności dla ponad 6,5 mln substancji oraz ponad 20 tys. unikalnych celów farmakologicznych. RMC zawiera kompleksowe dane farmakokinetyczne, skuteczność, toksyczność, bezpieczeństwo, jak też profile metaboliczne. Zapraszamy do korzystania z tego zasobu.